મને બિલાડીનું ડિક ગમતું નથી; મને ગમે છે કે ગર્દભ વધુ ઉત્તેજક છે!