પતિ સાથે ફોન પર બોલતી વખતે મારો પ્રેમી મને સારી રીતે ચાડે છે!